Regulamin

Regulamin sprzedaży i korzystania z kursu on-line Mamo Pracuj

Poniżej znajdziesz regulamin kursu on-line Mamo Pracuj, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostępu i płatności w kursie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sprzedaż kursu prowadzi Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie (30-554) ul. Zamknięta 10 lok 1.5, wpisana do KRS pod nr 0000585984, za pośrednictwem strony www.kurs.mamopracuj.pl

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected].

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK,
2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kurs.mamopracuj.pl/regulamin,
4) Platforma kursu – kurs on-line działający pod adresem https://kurs.mamopracuj.pl,
5) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.kurs.mamopracuj.pl
6) Sprzedawca – Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie (30-554) ul. Zamknięta 10 lok 1.5, wpisana do KRS pod nr 0000585984.
7) Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej
8) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – oznacza to osobę fizyczną zawierająca z Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Platformy kursu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Platformy kursu Kupujący może dokonać zakupu produktów cyfrowych widocznych na stronach Platformy kursu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy kursu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania z Platformy kursu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Platformie kursu, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
– dostęp do Internetu,
– standardowy system operacyjny,
– standardowa przeglądarka internetowa,
– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Platformie kursu anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy kursu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Platformie kursu.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Platformy kursu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Platformy kursu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Platformie kursu.

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Platformie kursu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Platformie kursu. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Platformie kursu. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4. Założenie konta w Platformie kursu odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Platformy kursu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Platformie kursu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Platformy kursu.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy kursu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy kursu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy kursu.

§ 4
Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
a) kliknąć w przycisk “Kup teraz”
b) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia
c) wybrać sposób płatności za zamówienie (możliwa jest tylko płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego operatora).
d) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
e) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

3. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę.

5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5
Udostępnienie i korzystanie z kursu

1. Zakupiony kurs on-line dostępny jest na Platformie kursu: www.kurs.mamopracuj.pl od momentu zapłaty za zamówienie.

2. Dostawa zakupionego kursu następuje drogą elektroniczną. Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla kursanta.

3. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy, tj. niezwłocznie po dokonaniu zapłaty przez Kupującego.

4. Moment wysłania danych dostępowych do panelu kursanta na Platformie kursu jest momentem rozpoczęcia spełniania świadczenia przez Sprzedawcę w ramach umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, albowiem od tego momentu Kupujący może korzystać z całego kursu on-line. Kupujący wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i godzi się ze skutkami, o których mowa w § 7 ust. 1 poniżej, tj. z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

5. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.

6. Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na 90 dni. Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Kursu w trybie on-line, o czym poinformuje Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

§ 6
Prawo autorskie i sposób korzystania z kursu

1. Uczestnik ma dostęp do kursu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (przez 90 dni od momentu zapłaty za zamówienie). Czas trwania kursu i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Uczestnika. Powyższe oznacza, iż użytkownik rozpoczyna i kończy kurs w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

2. Kurs w tym wszelkie Materiały i zasoby, opublikowane i przesyłane w ramach Kursu, stanowią wyłączną własność Organizatora. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm).

3. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Kursu wraz z Materiałami (Materiały – wszelkie materiały – treści video, multimedialne, tekstowe i graficzne udostępniane w ramach Kursu) wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest w szczególności udostępnianie Materiałów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Uczestnika oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Platformy, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Platformy bez zgody Organizatora oraz zachowuje się w stosunku do Organizatora oraz innych Uczestników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

5. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 7
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub PNPK

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub PNPK w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, a Konsument lub PNPK przyjął to do wiadomości. Tym samym, Kupujący po otrzymaniu danych dostępowych do Platformy kursu z udostępnionym na niej kursem on-line, nie będzie mógł odstąpić od zawartej umowy.

2. W pozostałych przypadkach niewskazanych powyżej (i w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub PNPK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
2. Do Umów zawieranych przez Konsumenta lub PNPK stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo lub w częściach Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
4. W przypadku Treści Cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
5. Treści Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową w przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w sposób ciągły.
6. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych wynikająca z Kodeksu Cywilnego jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.

§ 9
Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

1. W przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
2. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
3. Sprzedawca doprowadza Treści Cyfrowe do zgodności z Umową w czasie nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
4. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

§ 10

Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową

1. W przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 9 ust. 2 lub nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
2. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
3. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnione jest obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 9 ust. 1;
4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
2. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
3. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny.

§ 11
Dane osobowe i pliki cookies

  1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
  2. Platforma kursu wykorzystuje pliki cookies.
  3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kurs.mamopracuj.pl/polityka-prywatnosci-cookies/

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument lub PNPK ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument lub PNPK ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument lub PNPK może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

4. Konsument lub PNPK może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Platformie kursu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Kupujący, którzy posiadają konto w Platformie kursu o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.